Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Phòng Giáo dục mầm non

-Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057-3842961

-Fax: 057-3842045

-Email: giaoducmamnon@phuyen.edu.vn

 

1. Nhiệm vụ của phòng Giáo dục Mầm non

 

Phòng Giáo dục Mầm non có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác Giáo dục Mầm non. Cụ thể:

Tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) trên phạm vi toàn tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được duyệt; thanh kiểm tra các hoạt động quản lý, nuôi-dạy và đánh giá kết quả thi đua trong từng giai đoạn; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia,…; hướng dẫn và tổ chức thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi. 

2. Phân công nhiệm vụ của từng cá nhân phòng GD Mầm non

 

·       Đ/C TRẦN NGỌC PHƯƠNG THẢO (PTP PHỤ TRÁCH MẦM NON)

-        Phụ trách chung về công tác: Quy hoạch phát triển hệ thống trường, lớp; công tác Thi đua của ngành; Các dự án; Quản lý tài chính của phòng.

-        Về chuyên môn: Phụ trách chung và chỉ đạo các chuyên đề trọng tâm theo giai đoạn.

-        Phụ trách công tác Chăm sóc nuôi dưỡng.

-        Phụ trách chính về công tác Phổ cập giáo dục mầm non.

·       Đ/C TRẦN THỊ NGỌC BÍCH (CHUYÊN VIÊN)

-        Phụ trách chuyên môn Nhà trẻ.

-        Phụ trách Chương trình lớp mẫu giáo ghép.

-        Thống kê Phổ cập GDMN.

-        Chất lượng ISO của phòng MN.

-        Giáo dục An toàn giao thông.

·       Đ/C LÊ THỊ THÙY DƯƠNG (CHUYÊN VIÊN)

-        Phụ trách chuyên môn mẫu giáo.

-        Tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số.

-        Thống kê số liệu báo cáo định kỳ.

-        Phụ trách trường chuẩn Quốc gia.

-        Giáo dục môi trường.