Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Văn phòng Sở

-Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057-3842044

-Fax: 057-3842045

-Email: giaoductrunghoc@phuyen.edu.vn

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông kể cả hệ Giáo dục thường xuyên trên phạm vi toàn tỉnh; công tác xã hội học tập; quản lý, chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn; công tác nghiên cứu khoa học, tập san Khoa học giáo dục; chỉ đạo công tác giáo dục hướng nghiệp và nghề phổ thông; giáo dục thể chất; giáo dục môi trường; giáo dục dân tộc; công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xây dựng thư viện chuẩn. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc thành lập, cấp giấy phép hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động, quản lý hoạt động các trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ, tin học, hoạt động ngoài giờ chính khoá, kỹ năng sống cấp THCS, THPT, tư vấn du học, hợp tác quốc tế, các nhiệm vụ liên quan của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Hướng nghiệp, Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh (THCS, THPT), sinh viên; hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong trường học, Đội TNTP Hồ Chí Minh (đối với cấp THCS); tổng hợp báo cáo về công tác Đoàn, Đội, Sao nhi đồng. Công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Quản lý mở mã ngành đào tạo, liên kết đào tạo đối với giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh. Triển khai công tác thực tập sư phạm hàng năm.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục Trung học – Thường xuyên gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.