Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Phòng Kế hoạch - Tài chính

-Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057-3842051

-Fax: 057-3842045

-Email: kehoachtaichinh@phuyen.edu.vn

 

1. Chức năng và Nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Tài chính

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở công tác xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; tổng hợp thống kê và dự báo tình hình trường, lớp, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất… toàn ngành phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý; theo dõi tình hình chấp hành dự toán ngân sách, các khoản thu, chi quỹ ngoài ngân sách; việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện và các tài sản trong khối trực thuộc Sở; giúp Giám đốc phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục, xác định và cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm. Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí sự nghiệp ngành, các nguồn khác, thanh toán tại cơ quan Sở.

2. Phân công nhiệm vụ của từng cá nhân

- Ông: Cao Văn Sự - Trưởng phòng:  Phụ trách quản lý chung tất cả các mặt công tác của Phòng. Trực tiếp theo dõi, quản lý công tác thống kê, kế hoạch phát triển, quy hoạch ngành; xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục; công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện và các tài sản trong khối trực thuộc Sở; theo dõi, quản lý các nguồn vốn đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

- Ông: Trương Văn Long - Phó trưởng phòng, kế toán trưởng: Phụ trách công tác lập và theo dõi thực hiện dự toán chi thường xuyên, chế độ tự chủ tài chính, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành; thực hiện nhiệm vụ kế toán trưởng.

- Ông: Nguyễn Văn Ngợi - Chuyên viên: Đảm nhiệm công tác thống kê, kế hoạch, cơ sở vật chất, thiết bị và chế độ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Bà: Huỳnh Mỹ Kim Cương - Chuyên viên: Đảm nhiệm công tác kế toán kinh phí sự nghiệp ngành; kế toán phí, lệ phí và các nguồn thu khác tại cơ quan Sở.

- Bà: Trần Thị Thanh Phong - Chuyên viên: Đảm nhiệm công tác kế toán các nguồn vốn chương trình mục tiêu, các nguồn vốn về đầu tư; thẩm định và tổng hợp cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập và chế độ cho học sinh khuyết tật; tổng hợp quyết toán, theo dõi công khai tài chính, tài sản toàn ngành.

 

- Bà: Nguyễn Thị Thu Thuyết - Thủ quỹ.