Trưởng phòng:Th.S Dương Chí Tâm

Trưởng phòng:Th.S Dương Chí Tâm
Điện thoại : 02573842050
Điạ chỉ : Hòa Thành - Đông Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : duongchitam@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Quản lý chung và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về toàn bộ công việc của Phòng Tổ chức cán bộ; - Kế hoạch phát triển tổ chức (thành lập mới, chia tách, sáp nhập, đổi tên, giải thể); - Theo dõi địa bàn: TP. Tuy Hòa; Đồng Xuân, Tuy An, Sông Cầu; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở phân công. * Trực tiếp thực hiện một số lĩnh vực sau: - Phương hướng, kế hoạch hoạt động hàng năm của Phòng; - Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lý lịch của CBCC, VC; - Công tác thống kê nguồn nhân lực; kế hoạch phát triển về số lượng công chức, viên chức toàn ngành; - Công tác quy hoạch CBQL; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý; - Công tác điều động, luân chuyển, biệt phái, hợp đồng mới, nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác ngoài tỉnh; - Công tác khen thưởng, kỷ luật. - Xây dựng Đề án về vị trí việc làm, - Kế hoạch thi tuyển dụng viên chức hàng năm. - Dự thảo các Quyết định về thành lập các Ban, coi thi, chấm thi; - Thực hiện công tác báo cáo cho lãnh đạo, cơ quan quản lý cấp trên về các lĩnh vực liên quan;

Phó trưởng phòng:Nguyễn Thanh Hoàng

Phó trưởng phòng:Nguyễn Thanh Hoàng
Điện thoại : 02573842050
Điạ chỉ : 56 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Thư điện tử : nguyenthanhhoang@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Thường trực thi đua ngành

Phó Trưởng phòng:ThS.Huỳnh Quốc Lực

Phó Trưởng phòng:ThS.Huỳnh Quốc Lực
Điện thoại : 02573842050
Điạ chỉ : P5 - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
Thư điện tử : huynhquocluc@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách thực hiện một số lĩnh vực công tác TCCB và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực được phân công. - Theo dõi địa bàn Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công. * Trực tiếp thực hiện và quản lý hồ sơ các lĩnh vực sau: - Công tác quy hoạch cán bộ quản lý của Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc; - Quản lý Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. - Công tác chuyển hạng cho giáo viên, chuyển ngạch cho công chức, viên chức. Kế hoạch thi nâng hạng, nâng ngạch. - Công tác xét hết tập sự cho công chức, viên chức. - Công tác nâng lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, các loại phụ cấp khác; - Công tác Tinh giản biên chế. - Tổng hợp, trình xét duyệt nhân viên hợp đồng theo nghị định 68/NĐ-CP; - Tổng hợp đánh giá xếp loại hàng năm của công chức, viên chức và người lao động. - Công tác liên quan đến người nước ngoài, công chức, viên chức đi công tác, học tập, du lịch ở nước ngoài. - Thực hiện công tác báo cáo cho lãnh đạo, cơ quan quản lý cấp trên về các lĩnh vực liên quan;

Chuyên viên:ThS. Lương Thị Phương Giang

Chuyên viên:ThS. Lương Thị Phương Giang
Điện thoại : 3842050
Điạ chỉ : Hòa Bình 1, Tây Hòa
Thư điện tử : luongthiphuonggiang@phuyen.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách thực hiện một số lĩnh vực công tác TCCB và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực được phân công. - Theo dõi địa bàn: huyện Đông Hòa, Tây Hòa; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công. * Trực tiếp thực hiện và lưu trữ hồ sơ các lĩnh vực sau: - Quản lý công văn đi, đến, lưu trữ, nhân bản, phát hành các loại văn bản của phòng. - Dự thảo văn bản giới thiệu nhân sự tham gia các hoạt động của tỉnh. - Tổng hợp nhân sự trình SNV, UBND tỉnh thành lập các Ban chỉ đạo cấp tỉnh; - Quản ký chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc. - Quy hoạch đào tạo bồi dưỡng; cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. - Quản lý, cập nhật, sắp xếp hồ sơ công chức, viên chức cơ quan Sở GDĐT và các đơn vị trực thuộc. - Công tác Kê khai tài sản hàng năm; - Quản lý, cấp giấy nghỉ phép cho công chức, viên chức; - Công tác cải cách hành chính; - Tổng hợp báo cáo tuần, tháng, kiểm kê hàng năm. - Ghi biên bản các cuộc họp liên quan đến công tác TCCB. - Theo dõi Bảo hiểm xã hội của công chức, nhân viên cơ quan Sở GDĐT;