Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Phòng Tổ chức Cán bộ

- Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

- Điện thoại: 057-3842050

- Fax: 057-3842045

- Email: tochuccanbo@phuyen.edu.vn

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở về chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; công tác cải cách công vụ, công chức, viên chức; đề án vị trí việc làm; kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hàng năm; theo dõi đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quản lý công chức, viên chức và người lao động; tinh giản biên chế, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, lý luận chính trị cho công chức viên chức theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND tỉnh. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng; tổ chức, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến về giáo dục; công tác sáng kiến trong toàn ngành theo phân cấp quản lý; công tác pháp chế;

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.