Thông tin chi tiết:
Trưởng phòng:Th.S Dương Chí Tâm
Họ và tên Trưởng phòng:Th.S Dương Chí Tâm
Giới tính Nam
Địa chỉ Hòa Thành - Đông Hòa - Phú Yên
Điện thoại 02573842050
Email duongchitam@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội