Văn bản liên quan
Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) và sáng kiến năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
16/10/2018
Ngày hiệu lực:
16/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019
Ngày ban hành:
25/09/2018
Ngày hiệu lực:
25/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
27/04/2018
Ngày hiệu lực:
27/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành:
31/07/2017
Ngày hiệu lực:
31/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực