Văn bản liên quan
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành:
31/07/2017
Ngày hiệu lực:
31/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu Danh sách trích ngang xin chuyển công tác
Ngày ban hành:
28/05/2015
Ngày hiệu lực:
28/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bản kiểm điểm cá nhân xin chuyển công tác
Ngày ban hành:
28/05/2015
Ngày hiệu lực:
28/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đơn xin chuyển công tác
Ngày ban hành:
28/05/2015
Ngày hiệu lực:
28/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực