Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NGÀNH GIÁO DỤC

1.     Chức năng:

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú yên là tổ chức có chức năng giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi ngành Giáo dục  và Đào tạo tỉnh Phú Yên.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến Vì sự tiến bộ của phụ nữ của ngành.

- Giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện các mục tiêu trong Chương trình hành động Quốc gia Vì sự tiến bộ Phụ nữ và Chương trình hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tỉnh.

- Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp giữa các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Vì sự tiến bộ của phụ nữ.    

- Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong việc phối hợp thực hiện các mục tiêu quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Báo cáo Ủy ban vì sư tiến bộ phụ nữ của Tỉnh và Ban vì sự tiến bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo định kỳ 6 tháng hoặc theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên.

- Thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên, của Ủy ban vì sư tiến bộ phụ nữ Tỉnh và Ban vì sự tiến bộ của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo; thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao.

 

Địa chỉ: 56 Lê Duẩn – TP Tuy Hòa – Phú Yên

ĐT: 0573 842 054, 0573 827686

Email: banvstbpn@ phuyen.edu.vn

   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn