Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
Phòng CT-TT-HSSV
   Giới thiệu
   Thông báo
   Lịch công tác tuần
   Thông tin chuyên môn
   Văn bản chỉ đạo chuyên môn
   Văn bản khác
   Cơ cấu tổ chức
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
   Văn phòng
   Phòng Tổ chức Cán bộ
   Phong Kế hoạch Tài Chính
   Phong Giáo dục Trung học
   Phòng Giáo dục Tiểu học
   Phòng Giáo dục Mầm Non
   Phòng Khảo thí và KĐCLGD
   Thanh tra
   Phòng CT-TT-HSSV
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
   Đảng Bộ Sở GD ĐT
   Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
   Hội Khuyến học
   Hội Cựu Giáo Chức
   Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ
THƯ VIỆN
Thư viện đề thi- đáp án
Thư viện giáo án điện tử
Thư viện giáo án
Văn bản
Thư viện ảnh
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Phòng Chính trị-Tư tưởng-Học sinh Sinh viên

 -Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057-3843265

-Fax: 057-3842045

-Email: hssvpc@phuyen.edu.vn

A. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

I. Về công tác học sinh, sinh viên

- Theo dõi công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa trong học sinh, sinh viên;

- Theo dõi công tác Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên, công tác Đảng trong học sinh, sinh viên; theo dõi hoạt động của các Hội, đoàn thể khác trong học sinh, sinh viên;

- Triển khai thực hiện các chương trình phòng chống tội phạm, An ninh trật tự, An toàn giao thông, các tệ nạn ma túy, mại dâm . . . trong học sinh, sinh viên;

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện các Hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao trong học sinh, sinh viên;

- Chí đạo các hoạt động ngoại khóa, hoạt động hè của học sinh-sinh viên;

- Theo dõi và thực hiện các chế độ, chính sách, học bổng đối với học sinh, sinh viên từ các nguồn tài chính trong và ngoài nước;

- Phối hợp với các phòng chức năng để triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên;

- Theo dõi công tác Quản lý học sinh, sinh viên đối với các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. Về công tác pháp chế

- Phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên;

- Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ 6 tháng, hàng năm. Xây dựng báo cáo trình Thủ trưởng cơ quan để xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật, không phù hợp.

- Theo dõi việc thực hiện Pháp luật, Điều lệ nhà trường và việc xử lý vi phạm trong học sinh, sinh viên.

- Cơ cấu tổ chức của Phòng Công tác Học sinh, sinh viên và Pháp chế gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

B. Biên chế cần có 04 người

- Phòng Công tác Học sinh, sinh viên và Pháp chế hiện nay có 03 người gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng;

- Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và chịu trách nhiệm một số lĩnh vực công tác được phân công;

 

   
 
     
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn