Thông tin chi tiết:
Giám đốc: Trần Khắc Lễ
Họ và tên Giám đốc: Trần Khắc Lễ
Giới tính Nam
Chức vụ Giám đốc
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Lãnh đạo Sở
Địa chỉ Tuy Hòa-Phú Yên
Điện thoại 0573842057
Email trankhacle@phuyen.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách