Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
      THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT
Nội dung tuyên truyền

1. Đề cương quán triệt những nội dung cơ bản của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Luật quy định về phòng, chống tham nhũng
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng:
4. Luật giáo dục
5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục.
6. Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
7. Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo th
8. Tài liệu tập huấn luật phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng tuyên truyền miệng trong phổ biến, giáo dục pháp luật
9. Luật tiếp công dân
10. Nghị định: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
11. Luật đất đai
12. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
13. Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
14. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯ
15. Luật số: 30/2013/QH13: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
16. Luật số: 40/2013/QH13:Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
17. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH "Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế"
18. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
19. NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
20. Thông tư số hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
21. Luật số: 46/2014/QH13: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
22. Luật số: 48/2014/QH13:Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
23. Luật Hôn nhân và Gia đình: 52/2014/QH13
24. Luật bảo vệ môi trường
25. Luật Đầu tư công
26. Số: 107/2014/NĐ-CP:Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đư
27. Số: 171/2013/NĐ-CP:Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đư
28. Thông tư liên tịch 01/2015/BNV-BTC về hướng dẫn Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế
29. QĐ 09/2015/QĐ-TTg ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính địa phương
30. Nghị định 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
31. Quyết định 11/2015-QĐ-UBND tỉnh Phú Yên về quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
32. Kế hoạch 69 của UBND tỉnh Phú Yên thực hiện NĐ 108 về tinh giản biên chế
33. Nghị định 49/NĐ_CP sửa đổi một số điều NĐ 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển
34. Thông tư 71/2015/TT-BTC lập dự toán,quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ cho Hội Cựu chiến binh trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
35. Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
36. ghị định 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điuề NĐ 192/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý,sử dụng tài sản , thực hành tiết kiệm chống lãng phí
37. Nghị định 77/2015/NĐ-CP về đầu tư công trung hạn và hành năm
38. Thông tư 05/2015/TT-TTCP về giám sat hoạt động của đoàn thanh tra
39. Nghị định 79/2015/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
40. Thông tư 13/2015/TT-BTP sửa đổi một số điều Thông tư 13/2013/TT-BTP về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
41. Thông tư 116/2015/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO...
42. Luật số 78/2015.QH13 Luật Nghĩa vụ quân sự
43. Luật số 77/2015/QH13 Luật tổ chức chính quyền địa phương
44. Luật số 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội
45. uật số 59/2014/QH13 Luật căn cước Công dân
46. Luật 60/2014/QH13 Luật Hộ tịch
47. NĐ 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
48. LUẬT: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
49. Luật 82.2015.QH13 tài nguyên môi trường biển và hải đảo
50. LUẬT: Ngân sách nhà nước
51. Tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018
52. Luật Tố cáo năm 2018
53. Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 nâng cao chất lượng giải quyết TTHC
54. Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ
55. QĐ số 388/QĐ-BGDĐT ngày 20/02/2019 Quy chế quản lý và xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống quản lý điều hành điện tử của Bộ GDĐT
56. Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số VBQPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành
57. Luật Phòng chống tham nhũng 2018
 
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 

     Hôm nay : 2634
     Hôm qua : 3943
     Tổng cộng : 18221354

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn