Chào mừng năm học mới năm học 2018-2019
 
VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 

STT Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Ban hành về việc
1 163/QĐ-UBND 02/02/2012 UBND Tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Phú Yên
2 Nghị quyết số 63/2010/NĐ-CP 08/6/2010 Chính phủ Về kiểm soát thủ tục hành chính
3 Nghị quyết số 76/NQ-CP 13/6/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ
4 Nghị quyết số 30c/NQ-CP 08/11/2011 Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Trang   1
   
 
     
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 1378
     Hôm qua : 3511
     Tổng cộng : 17225929

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn