Chào mừng năm mới 2019
 
VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 

STT Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Ban hành về việc
1 Quyết định số 1847/QĐ-TTg 27/12/2018 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
2 Quyết định số 90/QĐ-BGDĐT 11/01/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo Công bố TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ GDĐT
3 Kế hoạch số 421/KH-SGDĐT 28/12/2018 Sở GDĐT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
4 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND 16/3/2017 UBND tỉnh Phú Yên Ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5 Quyết định số 985/QĐ-TTg 08/08/2018 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
6 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
7 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 23/4/2018 Chính phủ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
8 Quyết định số 918/QĐ-UBND 09/5/2018 UBND tỉnh Phú Yên công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Quyết định số 3779/QĐ-BGDĐT 21/09/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10 Quyết định số 3778/QĐ-BGDĐT 21/9/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
11 Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT 10/07/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
12 Quyết định số 3777/QĐ-BGDĐT 21/09/201 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
13 Quyết định số 4863/QĐ-BGDĐT 09/11/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
14 Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT 26/10/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
15 Quyết định số 163/QĐ-UBND 02/02/2012 UBND Tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Phú Yên
16 Nghị quyết số 63/2010/NĐ-CP 08/6/2010 Chính phủ Về kiểm soát thủ tục hành chính
17 Nghị quyết số 76/NQ-CP 13/6/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ
18 Nghị quyết số 30c/NQ-CP 08/11/2011 Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Trang   1
   
 
     
Gop y nhan dan
 Bố cục giao diện website
Hài hòa
Cần bổ sung chức năng
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
 
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
He thong ho so cong viec
http://vbcc.phuyen.edu.vn/
http://gdtxphuyen.edu.vn/index.php/tuyen-sinh
 

     Hôm nay : 1777
     Hôm qua : 4322
     Tổng cộng : 17692407

 
 

Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn- Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 057.3842056 - Fax : 057.3842045 - Email : vanphong@phuyen.edu.vn