Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Phòng Kế hoạch-Tài chính

-Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057-3842051

-Fax: 057-3842045

-Email: kehoachtaichinh@phuyen.edu.vn

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho Lãnh đạo Sở các công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo; tổng hợp, thống kê và dự báo tình hình trường, lớp, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất… toàn ngành phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý. Theo dõi, quản lý tình hình chấp hành dự toán ngân sách nhà nước được giao; các khoản thu, chi từ các nguồn kinh phí ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị trong khối trực thuộc Sở. Tổ chức quản lý, thực hiện các chương trình, đề án, dự án đầu tư xây dựng công trình (xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp), thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng, cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật ngành giáo dục và đào tạo, xác định và cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm. Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý các nguồn kinh phí được giao của ngành theo qui định.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.