Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Phòng Tổ chức Cán bộ

- Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

- Điện thoại: 057-3842050

- Fax: 057-3842045

- Email: tochuccanbo@phuyen.edu.vn

 

 

Chức năng và nhiệm vụ

 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở các lĩnh vực công tác sau:

- Lập Đề án, kế hoạch về tổ chức, biên chế, tiền lương sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh và cơ quan Sở .

- Quản lý đội ngũ cán bộ, GV, NV cả về số lượng và chất lượng.

- Bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tuyển dụng, biệt phái điều động, thuyên chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm.

- Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trực thuộc Sở theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Đánh giá đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm.

- Dự thảo báo cáo thuộc lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ theo yêu cầu của Lãnh đạo.

- Dự thảo các quyết định có liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ.

- Lưu trử hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc, văn phòng Sở. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở phân công.