Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Thanh tra Sở

-Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057-3842052

-Fax: 057-3842045

-Email: thanhtra@phuyen.edu.vn

a) Chức năng và nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch thanh tra về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra theo đúng quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên thuộc Sở và cộng tác viên thanh tra giáo dục; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra.

b) Cơ cấu tổ chức của Thanh tra gồm: Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viên.