Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Văn phòng Sở

-Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057-3842056

-Fax: 057-3842045

-Email: vanphong.sophuyen@moet.edu.vn ; vanphong@phuyen.edu.vn

a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Sở về xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, công tác chung của Sở; văn thư, lưu trữ; công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Quản lý trang thông tin điện tử của Sở và ứng dụng Chính phủ điện tử tại cơ quan; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. Thực hiện công tác tự vệ, an ninh, quốc phòng tại cơ quan; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và đuối nước trong nhà trường; công tác phòng cháy, chữa cháy; xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự, cơ quan văn hóa; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác quản trị công sở, bảo đảm điều kiện làm việc của cơ quan Sở; quản lý tài sản, sử dụng nguồn kinh phí được giao của Sở (đơn vị sử dụng dự toán); công tác dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, các cuộc vận động, công tác gia đình.

b) Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng, không quá 2 Phó Chánh Văn phòng, các công chức chuyên môn và nhân viên giúp việc.