Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Văn phòng Sở

 

 

-Địa chỉ: 56 Lê Duẩn-Phường 7- Thành phố Tuy Hòa– Phú Yên

-Điện thoại: 057-3842056

-Fax: 057-3842045

-Email: vanphong.sophuyen@moet.edu.vn ; vanphong@phuyen.edu.vn

a/ Chức năng và nhiệm vụ :

Văn phòng Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở các mặt công tác sau:

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo; công tác thi đua, khen thưởng của ngành.

- Hướng dẫn và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong ngành.

- Theo dõi và quản lý công tác hành chính trong cơ quan Sở theo cơ chế một cửa, cải cách thủ tục hành chính;

- Thực hiện công tác quản trị trong cơ quan Sở;

- Công tác y tế trường học, An ninh trật tự trường học;

- Công tác Nước sạch và vệ sinh môi trường;

- Hướng dẫn và triển khai các loại học bổng, công tác An toàn giao thông, công tác Phòng chống cháy nổ trong toàn ngành;

- Công tác chỉ đạo xây dựng "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực" trong toàn ngành;

 

  - Theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp về việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Quy chế số 62/2011/QCPH/ GDĐT- CAT);

 

 

 - Thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định tại công văn số 3450/PC ngày 05/5/2005 của Bộ GD-ĐT về tổ chức pháp chế, cán bộ làm công tác pháp chế trong các Sở GD-ĐT thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 5 Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật; trong công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở giao.

 

b/ Biên chế cần có 09 người và 06 hợp đồng .

Văn phòng Sở có Chánh văn phòng và 03 Phó chánh văn phòng.

- Chánh văn phòng phụ trách chung, xây dựng kế hoạch hoạt động;

- Ba Phó văn phòng giúp Chánh văn phòng phụ trách và chịu trách nhiệm một số công việc được phân công;

- 01 cán bộ phụ trách công tác pháp chế, 4 cán bộ, nhân viên được phân công thực hiện các nhiệm vụ: tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, công tác quản trị; tổng hợp, báo cáo, tuyên truyền; thi đua, khen thưởng, Y tế trường học, Cải cách thủ tục hành chính, ANTT trường học, văn thư lưu trữ, thư viện, quản lý mạng nội bộ, in ấn phát hành (có 01 công chức dự bị)… và 02 nhân viên lái xe (có 01 hợp đồng theo Nghị định 68), 03 nhân viên bảo vệ (có 02 hợp đồng theo Nghị định 68), 02 nhân viên tạp vụ (hợp đồng theo Nghị định 68).