QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021

của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

        Điều 1. Vị trí, chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 12 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

 a) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; phương án tích hợp nội dung về mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo vào quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch và các quy định có liên quan; kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông được phân công trên phạm vi địa bàn tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền;

b) Văn bản chấp thuận về việc thành lập, cho phép thành lập; sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học; trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu của trường cao đẳng sư phạm trên địa bàn;

c) Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý phù hợp với thực tiễn của Phú Yên;

d) Phê duyệt Phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

2. Phối hợp Sở Nội vụ tổng hợp số lượng người làm việc hàng năm của các cơ sở giáo dục công lập trong kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyển dụng hoặc phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các cơ sở đại học; trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo phân cấp của Chính phủ.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo và người có chức danh theo dõi giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Quản lý chuyên môn đối với việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên của các trung tâm cấp huyện theo quy định.

6. Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.

7. Tham gia thẩm định thực tế đề án thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn.

8. Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và đột xuất về thống kê, công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

         Điều 3. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người đứng đầu sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác do Giám đốc sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc sở ủy nhiệm thay Giám đốc sở điều hành các hoạt động của sở.

4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

       Điều 4. Cơ cấu tổ chức

  1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Tổ chức cán bộ;

d) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

đ) Phòng Quản lý chất lượng;

e) Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học;

g) Phòng Giáo dục Trung học – Thường xuyên;

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

a) Trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh;

b) Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh;

c) Các trường trung học phổ thông; trường trung học cơ sở và trung học phổ thông gồm:

- Trường THPT Nguyễn Huệ

- Trường THPT Trần Quốc Tuấn

- Trường THPT Nguyễn Trãi

- Trường THPT Trần Bình Trọng

- Trường THPT Ngô Gia Tự

- Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

- Trường THPT Lê Trung Kiên

- Trường THPT Nguyễn Công Trứ

- Trường THPT Lê Hồng Phong

- Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

- Trường THPT Lê Lợi

- Trường THPT Lê Thành Phương

- Trường THPT Trần Phú

- Trường THPT Phan Đình Phùng

- Trường THPT Phan Bội Châu

- Trường THPT Nguyễn Du

- Trường THPT Trần Suyền

- Trường THPT Nguyễn Văn Linh

- Trường THPT Phạm Văn Đồng

- Trường THPT Phan Chu Trinh

- Trường THPT Nguyễn Thái Bình

- Trường THPT Tôn Đức Thắng

- Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu

- Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc

- Trường THCS và THPT Chu Văn An

- Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân

- Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt

- Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến

- Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp

d) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Hướng nghiệp Phú Yên

đ) Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phú Yên

e) Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

        Điều 5. Biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình UBND tỉnh.

        Điều 6. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Văn phòng Sở

a) Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Sở về xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, công tác chung của Sở; văn thư, lưu trữ; công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Quản lý trang thông tin điện tử của Sở và ứng dụng Chính phủ điện tử tại cơ quan; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. Thực hiện công tác tự vệ, an ninh, quốc phòng tại cơ quan; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và đuối nước trong nhà trường; công tác phòng cháy, chữa cháy; xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự, cơ quan văn hóa; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác quản trị công sở, bảo đảm điều kiện làm việc của cơ quan Sở; quản lý tài sản, sử dụng nguồn kinh phí được giao của Sở (đơn vị sử dụng dự toán); công tác dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, các cuộc vận động, công tác gia đình.

b) Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng, không quá 2 Phó Chánh Văn phòng, các công chức chuyên môn và nhân viên giúp việc.

2. Thanh tra Sở

a) Chức năng và nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch thanh tra về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra theo đúng quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên thuộc Sở và cộng tác viên thanh tra giáo dục; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra.

b) Cơ cấu tổ chức của Thanh tra gồm: Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viên.

3. Phòng Tổ chức cán bộ

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở về chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; công tác cải cách công vụ, công chức, viên chức; đề án vị trí việc làm; kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hàng năm; theo dõi đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quản lý công chức, viên chức và người lao động; tinh giản biên chế, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, lý luận chính trị cho công chức viên chức theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND tỉnh. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng; tổ chức, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến về giáo dục; công tác sáng kiến trong toàn ngành theo phân cấp quản lý; công tác pháp chế;

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho Lãnh đạo Sở các công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo; tổng hợp, thống kê và dự báo tình hình trường, lớp, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất… toàn ngành phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý. Theo dõi, quản lý tình hình chấp hành dự toán ngân sách nhà nước được giao; các khoản thu, chi từ các nguồn kinh phí ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị trong khối trực thuộc Sở. Tổ chức quản lý, thực hiện các chương trình, đề án, dự án đầu tư xây dựng công trình (xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp), thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng, cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật ngành giáo dục và đào tạo, xác định và cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm. Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý các nguồn kinh phí được giao của ngành theo qui định.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.

5. Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non, tiểu học trên phạm vi toàn tỉnh;  đánh giá kết quả thi đua trong từng giai đoạn; chỉ đạo hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng đối với cấp Tiểu học; xây dựng thư viện chuẩn, trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia; hướng dẫn và tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và công tác xóa mù chữ, giáo dục khuyết tật và hòa nhập cho mầm non, tiểu học. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học; chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc thành lập, cấp giấy phép hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động, quản lý hoạt động của các Cơ sở giáo dục Kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khoá cấp Tiểu học các trung tâm (cơ sở) giáo dục kỹ năng sống. Công tác y tế học đường, phòng chống tệ nạn xã hội (Ma túy, Mại dâm, HIV-AIDS); An sinh xã hội học đường

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.

6. Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông kể cả hệ Giáo dục thường xuyên trên phạm vi toàn tỉnh; công tác xã hội học tập; quản lý, chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn; công tác nghiên cứu khoa học, tập san Khoa học giáo dục; chỉ đạo công tác giáo dục hướng nghiệp và nghề phổ thông; giáo dục thể chất; giáo dục môi trường; giáo dục dân tộc; công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xây dựng thư viện chuẩn. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc thành lập, cấp giấy phép hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động, quản lý hoạt động các trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ, tin học, hoạt động ngoài giờ chính khoá, kỹ năng sống cấp THCS, THPT, tư vấn du học, hợp tác quốc tế, các nhiệm vụ liên quan của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Hướng nghiệp, Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh (THCS, THPT), sinh viên; hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong trường học, Đội TNTP Hồ Chí Minh (đối với cấp THCS); tổng hợp báo cáo về công tác Đoàn, Đội, Sao nhi đồng. Công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Quản lý mở mã ngành đào tạo, liên kết đào tạo đối với giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh. Triển khai công tác thực tập sư phạm hàng năm.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục Trung học – Thường xuyên gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.

7. Phòng Quản lý chất lượng

a) Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu cho lãnh đạo Sở các mặt công tác xây dựng kế hoạch về việc tổ chức các kỳ thi trong năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được duyệt; quản lý công tác cấp phát, xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; tham mưu lãnh đạo Sở, UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, công nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia; tham gia các cuộc khảo sát, đánh giá quốc gia, quốc tế; phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, quản lý công tác Công nghệ thông tin trong toàn ngành.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý chất lượng gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, các công chức chuyên môn.

        Điều 7. Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh

a) Chức năng, nhiệm vụ: thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Hiệu trưởng, số lượng Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên theo định mức quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

2. Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

a) Chức năng, nhiệm vụ: thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú, ban hành kèm theo Thông tư  số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Hiệu trưởng, số lượng Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên theo định mức quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT.

3. Các trường trung học phổ thông; trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

a) Chức năng, nhiệm vụ: thực hiện theo Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư  số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Hiệu trưởng, số lượng Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên theo định mức quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT.

4. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Hướng nghiệp

a) Chức năng và nhiệm vụ,: thực hiện theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 24 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc, giáo viên và nhân viên.

5. Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập

a) Chức năng và nhiệm vụ: thực hiện theo Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc, giáo viên và nhân viên.

6. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

a) Chức năng và nhiệm vụ: thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc, giáo viên và nhân viên.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức, lao động hợp đồng được giao, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm bố trí, sử dụng công chức, lao động hợp đồng của Sở Giáo dục và Đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước.

Việc đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật công chức, người lao động thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và theo phân cấp quản lý của Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Thực hiện số lượng cấp Phó theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

      Điều 9. Thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

           Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật.

      Điều 10. Sửa đổi, bổ sung

           Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại quy định này bị thay thế, sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản mới.

           Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phù hợp./.