Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh xuất sắc năm học 2012-2013