Lịch công tác tuần

Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021

Thứ tự Nội dung Người chủ trì Địa điểm Ghi chú