Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 26 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Sát nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực