Lịch công tác tuần

Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

Thứ tự Nội dung Người chủ trì Địa điểm Ghi chú