Văn bản liên quan
Bổ sung "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo"
Ngày ban hành:
26/06/2013
Ngày hiệu lực:
26/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học
Ngày ban hành:
25/06/2013
Ngày hiệu lực:
25/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bổ sung nội dung công văn số 275/SGDĐT-VP ngày 27/5/2013
Ngày ban hành:
19/06/2013
Ngày hiệu lực:
19/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các đơn vị Ngành Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
17/06/2013
Ngày hiệu lực:
17/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực