Văn bản liên quan
Báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học
Ngày ban hành:
25/06/2013
Ngày hiệu lực:
25/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bổ sung nội dung công văn số 275/SGDĐT-VP ngày 27/5/2013
Ngày ban hành:
19/06/2013
Ngày hiệu lực:
19/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các đơn vị Ngành Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
17/06/2013
Ngày hiệu lực:
17/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ
Ngày ban hành:
13/06/2013
Ngày hiệu lực:
13/06/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực