Văn bản liên quan
Quyết định Về viêc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Ngày ban hành:
15/03/2011
Ngày hiệu lực:
15/03/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v quyết toán các dự án hoàn thành
Ngày ban hành:
15/03/2011
Ngày hiệu lực:
15/03/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn" Thu và sử dụng học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập " từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
15/03/2011
Ngày hiệu lực:
15/03/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Tổ chức tập huấn chương trình GDTX cho cán bộ quản lý và giáo viên TTHTCĐ
Ngày ban hành:
14/03/2011
Ngày hiệu lực:
14/03/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực